REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW I SPRZĘTU ROWEROWEGO EROWERYBIES

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW I SPRZĘTU ROWEROWEGO E-ROWERY BIESZCZADY WILCZY KĘS                     

 1. Opłata za wypożyczony sprzęt pobierana jest z góry na podstawie obowiązującego cennika wypożyczalni E-ROWERY BIESZCZADY WILCZY KĘS.
 2. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie okazania ważnego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającym stwierdzenie tożsamości Wypożyczającego.
 3. Wypożyczalnia przekazuje do używania sprzęt sprawny technicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i w takim stanie powinien on zostać zwrócony. Po zdaniu sprzętu w wypożyczalni, każdorazowo należy złożyć własnoręczny podpis z adnotacją godziny oddania sprzętu.
 4. Wypożyczający jest zobowiązany do poinformowania wypożyczalni o wadliwości sprzętu do 30 minut po jego wypożyczeniu. W przeciwnym razie wypożyczalnia uznaje sprzęt za w pełni sprawny.
 5. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny, jeśli uzna klienta za niewiarygodnego.
 6. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią E-ROWERY BIESZCZADY WILCZY KĘS.
 7. Osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć sprzęt wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz osobę z niego korzystającą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba do 16 roku życia zobligowana jest do posiadania kasku w trakcie jazdy na rowerze.
 8. Osoba wypożyczająca sprzęt nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu ponosi Wypożyczający.
 11. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni E-ROWERY BIESZCZADY WILCZY KĘS z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 12. Wypożyczający przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy wypożyczenia do zwrotu sprzętu. W przypadku zepsucia, uszkodzenia, lub kradzieży wypożyczonego sprzętu, Wypożyczający zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości.
 13. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w jednym z punktów wypożyczalni E-ROWERY BIESZCZADY WILCZY KĘS.
 14. Jeżeli po 2 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci wypożyczonego sprzętu lub nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to traktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
 15. Wypożyczalnia E-ROWERY BIESZCZADY WILCZY KĘS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię E-ROWERY BIESZCZADY WILCZY KĘS.
 16. Opłata za wypożyczenie sprzętu nalicza się od momentu przekazania sprzętu.
 17. Za wady ukryte w sprzęcie Wypożyczalnia E-ROWERY BIESZCZADY WILCZY KĘS nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Wypożyczający wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych na cele podpisania umowy wypożyczenia.
 19. Zabrania się :
 • pozostawiania sprzętu bez osobistego nadzoru
 • użytkowania sprzętu na trudnych szlakach gruntowych niezgodnych z przeznaczeniem modelu danego –––pojazdu
 • użytkowania sprzętu w sposób odpowiadającym sportom grawitacyjnym; szybki zjazd, wykonywanie skoków
 • oddawania do użytku osobom trzecim